Myth: Do vaccines against pneumonia protect you against the new coronavirus?


Fact: No. Vaccines against pneumonia, such as pneumococcal vaccine and Haemophilus influenza type B (Hib) vaccine, do not provide protection against the new coronavirus. The virus is so new and different that it needs its own vaccine. Researchers are trying to develop a vaccine against 2019-nCoV, and WHO is supporting their efforts. Although these vaccines are not effective against 2019-nCoV, vaccination against respiratory illnesses is highly recommended to protect your health.

भ्रम: निमोनिया बिरूद्धका खोपहरूले नयाँ कोरोनाभाइरस विरूद्ध तपाइँको सुरक्षा गर्दछ ।


यथार्थ: निमोनिया बिरूद्धका खोपहरू, जस्तै न्यूमोकोकल भ्याक्सिन र हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा टाइप बी (एचआईबी) खोप ले नयाँ कोरोनाभाइरस विरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्दैन। भाइरस यति नयाँ र फरक छ कि यसलाई आफ्नै छुटै खोप बनाउनुपर्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले कोरोनाभाइरस बिरूद्ध खोप विकास गर्न कोशिस गरिरहेका छन् र WHO ले उनीहरूको प्रयासलाई समर्थन गर्दै छ ।

Source: WHO