Myth: Can spraying alcohol or chlorine all over your body kill the new coronavirus?


Fact: No. Spraying alcohol or chlorine all over your body will not kill viruses that have already entered your body. Spraying such substances can be harmful to clothes or mucous membranes (i.e. eyes, mouth). Be aware that both alcohol and chlorine can be useful to disinfect surfaces, but they need to be used under appropriate recommendations.

भ्रम: तपाईको सम्पूर्ण शरीरमा रक्सी वा क्लोरीन छर्किदा नयाँ कोरोनाभाइरस मर्न सक्छ ।


यथार्थ: होईन,तपाईको सम्पूर्ण शरीरमा रक्सी वा क्लोरीनका स्प्रेयरले भाइरसहरू मार्दैन जुन तपाईंको शरीर भित्र प्रवेशगरि सकेका छन । त्यस्ता पदार्थहरूको स्प्रे गर्नु कपडा वा श्लेष्म झिल्लीका लागि हानिकारक हुन सक्छ (जस्तै आँखा, मुख)। सतर्क रहनुहोस् दुबै रक्सी र क्लोरीन सतहहरूको कीटाणुशोधन गर्नको लागि उपयोगी हुन सक्छ, तर तिनीहरूलाई उपयुक्त सिफारिसहरू अन्तर्गत प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ।

Source: WHO