Myth: How effective are thermal scanners in detecting people infected with the new coronavirus?


Fact: Thermal scanners are effective in detecting people who have developed a fever (i.e. have a higher than normal body temperature) because of infection with the new coronavirus. However, they cannot detect people who are infected but are not yet sick with fever. This is because it takes between 2 and 10 days before people who are infected become sick and develop a fever.

भ्रम: नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमित व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन थर्मल स्क्यानरहरू प्रभावकारी छन् ।


यथार्थ: थर्मल स्क्यानरहरूले ज्वरो आएको व्यक्ति छ भने (अर्थात् शरीरको सामान्य तापमान भन्दा उच्च छ) नयाँ कोरोनाभाइरस पत्ता लगाउन सक्छ तर ज्वरो नआएको संक्रमित व्यक्तिहरु भने पत्ता लगाउन सक्दैन, किनभने संक्रमित व्यक्तिमा लक्षण देखिन २ देखि १० दिन सम्म लाग्न सक्छ ।

Source: WHO