Myth: Can an ultraviolet disinfection lamp kill the new coronavirus?


Fact: UV lamps should not be used to sterilize hands or other areas of skin as UV radiation can cause skin irritation.

भ्रम: UV कीटाणुशोधन बत्तीले नयाँ कोरोनाभाइस मार्न सक्छ ।


यथार्थ: हातले वा छालाका अन्य क्षेत्रहरूलाई जीवाणु रहित पार्नका लागि UV बत्तीहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन किनकि UV विकिरणले छालामा जलन पैदा गर्न सक्छ ।

Source: WHO