Myth: Are there any specific medicines to prevent or treat the new coronavirus?


Fact: To date, there is no specific medicine recommended to prevent or treat the new coronavirus (2019-nCoV). However, those infected with the virus should receive appropriate care to relieve and treat symptoms, and those with severe illness should receive optimized supportive care. Some specific treatments are under investigation, and will be tested through clinical trials. WHO is helping to accelerate research and development efforts with a range or partners.

भ्रम: नयाँ कोरोनाभाइरस रोक्ने औषधी वा उपचारहरु छन् ।


यथार्थ: आजको दिन सम्म, नयाँ कोरोनाभाइरस रोक्ने वा उपचार गर्ने कुनै विशेष औषधी छैन। यद्यपि भाइरसबाट संक्रमितहरूले लक्षणहरू कम गर्न र उपचारका लागि उचित ध्यान दिनु पर्दछ र गम्भीर बिरामी भएकाहरूले अनुकूलित सहयोगीका हेरचाह प्राप्त गर्नुपर्छ। केहि विशिष्ट उपचारहरू अनुसन्धान अन्तर्गत छन् र क्लिनिकल परीक्षणहरूको माध्यमबाट परीक्षण गरिनेछ।

Source: WHO