Myth: Are hand dryers effective in killing the new coronavirus?


Fact: No. Hand dryers are not effective in killing the 2019-nCoV. To protect yourself against the new coronavirus, you should frequently clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Once your hands are cleaned, you should dry them thoroughly by using paper towels or a warm air dryer.

भ्रम: हात सुकाउने मेसिन कोरोना भाइरस मार्न प्रभाबकारी छ ।


यथार्थ: होइन । हात सुकाउने मेसिन कोरोना भाइरस मार्न प्रभाबकारी छैनन् । नयाँ कोरोनाभाइरसबाट आफूलाई जोगाउन, तपाईंले बारम्बार हातहरू सेनिटाइजरले सफा गर्नुपर्छ वा हातहरू साबुन र पानीले धुनु पर्छ । एकचोटि तपाईका हातहरू सफा गरिसकेपछि तपाईंले कागजको तौंली वा तातो एयर ड्रायरको प्रयोग गरेर त्यसलाई राम्ररी सुकाउनु पर्छ।

Source: WHO