Myth: Does the new coronavirus affect older people, or are younger people also susceptible?


Fact: People of all ages can be infected by the new coronavirus (2019-nCoV). Older people, and people with pre-existing medical conditions (such as asthma, diabetes, heart disease) appear to be more vulnerable to becoming severely ill with the virus. WHO advises people of all ages to take steps to protect themselves from the virus, for example by following good hand hygiene and good respiratory hygiene.

भ्रम: कोरोनाभाइरसले वृद्ध मानिसहरु लाई धेरै असर गर्छ, वा जवान व्यक्तिहरू पनि उतिकै जोखिममा छन् ।


यथार्थ: सबै उमेरका मानिसहरूलाई नयाँ कोरोनाभाइरस कोरोनाभाइरसको संक्रमण हुनसक्छ । पहिलेनै रोगले ग्रसित जस्तै आस्थ्मा, डाईबिटिज, मुटु सम्बन्धित रोग भएका ब्यक्तिहरु भाइरसको कारण गम्भीर बिरामी हुने बढी जोखिम हुन्छ। WHO ले सबै उमेरका मानिसहरूलाई भाइरसबाट आफूलाई जोगाउने रोकथाम विधिहरू अपनाउन सल्लाह दिएको छ।

Source: WHO