Myth: The new coronavirus can be transmitted through goods manufactured in China or any country reporting COVID-19 cases.


Fact: Even though the new coronavirus can stay on surfaces for a few hours or up to several days (depending on the type of surface), it is very unlikely that the virus will persist on a surface after being moved, travelled, and exposed to different conditions and temperatures. If you think a surface may be contaminated, use a disinfectant to clean it. After touching it, clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water.

भ्रम: नयाँ कोरोनाभाइरस चीनमा वा अरु जोखिम युक्त राष्ट्रमा निर्मित वस्तुहरू मार्फत प्रसारित हुन सक्छ ।


यथार्थ: नयाँ कोरोनाभाइरस केही घण्टा सतहमा वा केही दिनसम्म रहन सक्छ (सतहको प्रकारमा निर्भर हुन्छ) यो भाइरस सर्न, यात्रा गरिसकेपछि र विभिन्न अवस्थाहरूमा देखा पर्दा सतहमा रहिरहने धेरै सम्भावना हुँदैन । यदि तपाइले सतहलाई दूषित हुन सक्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, यसलाई सफा गर्न एक कीटाणुनाशक औषधि प्रयोग गर्नुहोस्। यसलाई छोएपछि, तपाईंको हातहरू सेनिटाइजरले हात सफा गर्नुहोस् वा साबुन र पानीले धुनुहोस् ।

Source: WHO