Myth: Can regularly rinsing your nose with saline help prevent infection with the new coronavirus?


Fact: No. There is no evidence that regularly rinsing the nose with saline has protected people from infection with the new coronavirus. There is some limited evidence that regularly rinsing nose with saline can help people recover more quickly from the common cold. However, regularly rinsing the nose has not been shown to prevent respiratory infections.

भ्रम: नियमित रूपमा नाक सलाइनले धुदा कोरोनाभाइरसको संक्रमण हुनबाट बचाउन सक्छ ।


यथार्थ: अहिले सम्म कुनै प्रमाण छैन कि नियमित रूपमा नाक सलाइनले धुदा कोरोनाभाइरसको संक्रमण हुनबाट बाँच्न सकिन्छ । यहाँ केहि सीमित प्रमाणहरू छन जहाँ नियमित रूपमा नाक सलाइनले धुदा रुघखोकीबाट चाँडो भन्दा चाँडो निको पार्न मद्दत गर्छ तर नियमित श्वासप्रणालीको संक्रमणलाई रोकेको देखाइएको छैन।

Source: WHO