Myth: रक्सी पिउनाले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदैन


Fact: रक्सीले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन।

भ्रम: रक्सी पिउनाले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदैन


यथार्थ: रक्सीले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँदैन।

Source: UNICEF Nepal