Myth: कोरोनाभाइरस २३ वा २४ डिग्री तापक्रममा र्मछ ।


Fact: अध्ययनहरुले देखाए अनुसार कोभिड १९ गर्मी वा जाडो र आद्रता वा सुख्खा तापक्रम भएका सबै ठाँउहरुमा फैलिसकेको छ । जलवायु जस्तोसुकै भए पनि, यदि तपाईं कोभिड १९ रिपोर्ट भएको क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ वा भ्रमण गर्नुभएको छ भने सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुहोस ।

भ्रम: कोरोनाभाइरस २३ वा २४ डिग्री तापक्रममा र्मछ ।


यथार्थ: अध्ययनहरुले देखाए अनुसार कोभिड १९ गर्मी वा जाडो र आद्रता वा सुख्खा तापक्रम भएका सबै ठाँउहरुमा फैलिसकेको छ । जलवायु जस्तोसुकै भए पनि, यदि तपाईं कोभिड १९ रिपोर्ट भएको क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ वा भ्रमण गर्नुभएको छ भने सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुहोस ।

Source: WHO