Myth: कोरोनाभाइरस कुखुरामा पाइन्छ ।


Fact: कोभिड १९ को श्रोत कुन जनावर हो भन्ने अझै पुष्टि भईसकेको छैन । यद्यपि, पशुबजार जस्ता ठाउँमा जाँदा आफुलाई सुरक्षित राख्नका लागि पशुहरुसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा पशुहरुको सम्पर्कमा भएका सतहहरुबाट अलग बस्नु पर्छ । एक पदार्थबाट अर्कोमा संक्रमण हुन नदिन काँचो मासु, दुध वा पशुअंग आदि सतर्कतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

भ्रम: कोरोनाभाइरस कुखुरामा पाइन्छ ।


यथार्थ: कोभिड १९ को श्रोत कुन जनावर हो भन्ने अझै पुष्टि भईसकेको छैन । यद्यपि, पशुबजार जस्ता ठाउँमा जाँदा आफुलाई सुरक्षित राख्नका लागि पशुहरुसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा पशुहरुको सम्पर्कमा भएका सतहहरुबाट अलग बस्नु पर्छ । एक पदार्थबाट अर्कोमा संक्रमण हुन नदिन काँचो मासु, दुध वा पशुअंग आदि सतर्कतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

Source: WHO