Myth: सेनाको हेलिकप्टरद्वारा नेपालभरि किटाणुमार्ने औषधि छर्की रहेका छन् ।


Fact: होइन । सरकारले नियमित रुपमा परिस्थिति प्रतिवेदन ( क्क्ष्त्च्भ्ए) प्रकाशित गरिरहेको छ, जसमा उपलब्ध सूचनालाई अद्यावधिक गरिन्छ ।

भ्रम: सेनाको हेलिकप्टरद्वारा नेपालभरि किटाणुमार्ने औषधि छर्की रहेका छन् ।


यथार्थ: होइन । सरकारले नियमित रुपमा परिस्थिति प्रतिवेदन ( क्क्ष्त्च्भ्ए) प्रकाशित गरिरहेको छ, जसमा उपलब्ध सूचनालाई अद्यावधिक गरिन्छ ।

Source: WHO