Myth: ब्लड ग्रुप (रगत समूह) (ए) भएका व्यक्तिहरूलाई कोभिड–१९ लाग्ने सम्भावना बढी र (ओ) ग्रुप भएकालाई लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।


Fact: कोभिड–१९ रोग ब्लड ग्रुप (रगत समूह) (ए) भएका व्यक्तिहरूमा बढी र (ओ) ग्रुप भएकामा कम देखिएको बताउने आजसम्म कुनै जानकारी वा प्रमाण छ

भ्रम: ब्लड ग्रुप (रगत समूह) (ए) भएका व्यक्तिहरूलाई कोभिड–१९ लाग्ने सम्भावना बढी र (ओ) ग्रुप भएकालाई लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।


यथार्थ: कोभिड–१९ रोग ब्लड ग्रुप (रगत समूह) (ए) भएका व्यक्तिहरूमा बढी र (ओ) ग्रुप भएकामा कम देखिएको बताउने आजसम्म कुनै जानकारी वा प्रमाण छ

Source: WHO